Access

173 Keihan Sanjo Minami Building, Shingokencho, down Sanjo, Yamatooji-dori, Higashiyama-ku, Kyoto, Kyoto, 605-0006, Japan